Какво е патент?

Патентът е изключително право, предоставено от компетентните административни органи в дадена държава, за изобретение което е ново, притежава изобретателска стъпка и е способно или може да се използва в промишлеността (т.е. е промишлено приложимо).

В общия случай, под изобретение следва да се разбира ново и изобретателско решение на даден технически проблем в която и да е област на техниката. Изобретенията могат също така да бъдат защитени и чрез регистрация на полезен модел, ако съответната държава от интерес предоставя такъв тип защита за изобретения.

Освен технологичните аспекти на изобретението, други видове защита по отношение на марката и / или естетическите характеристики на даден продукт могат да бъдат придобити чрез регистрация на търговска марка и / или регистрация на промишлен дизайн, съответно.

Регистрация на търговска марка в България

Една марка може да бъде регистрирана в различни юрисдикции. Собствениците на бизнес, който се развива само на територията на България, е нормално да искат да регистрират марката си само на територията на страната. Естествено, това е и доста по-евтината опция в сравнение с това да регистрираш марка на ЕС примерно.

Когато една марка е регистрирана само на територията на България, всеки друг може да регистрира същата марка на територията на собствената си държава. Може да я регистрира и на територията на останалата част от ЕС. Това обаче по никакъв начин не засяга носителя на правата върху марката в България и тя продължава да бъде защитена тук.

Регистрация на марка в България се извършва в Патентното ведомство.

Какви услуги можем да извършваме

  • Изготвяне на патентно описание
  • Заявка за български патент за изобретение
  • Заявка за Европейски патент за изобретение
  • Валидизация на Европейски патент
  • Валидизация на Европейски патент в България
  • Подаване на международна (РСТ) заявка за патент
  • Влизане в EURO-PCT регионална фаза
  • Патентни годишни такси
  • Сертификат за допълнителна закрила