Счетоводни услуги

Ние предлагаме професионални счетоводни услуги във всички области на бизнеса. Дружеството предлага счетоводни услуги за български и международни компании в различни сфери, като търговия на дребно и едро, транспорт, индустриално производство, строителство, търговия с горива, хотелиерство и туризъм и други.

Какви услуги можем да извършваме

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Изработване на счетоводна политика
 • Месечно завеждане на счетоводни регистри
 • Водене на склад – стоки, материали
 • Амортизационен план на дълготрайни активи
 • Наблюдение на паричния поток – контрагенти и разчети с бюджета
 • Инвентаризация
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на годишни финансови отчети съгласно Международните и Националните счетоводни стандарти
 • Отчитане на проекти и програми при юридически лица с нестопанска цел
 • Изготвяне на месечни и годишни отчети за Националния статистически институт